Untitled Document
Untitled Document
SERVISIRANJE I REMONTOVANJE SISTEMA ZA NAPAJANJE I UBRIZGAVANJE GORIVA ...
Untitled Document
gf
gfgf
gf
gf
gf
gfgf
fg

Untitled Document

 

KONTROLA,SERVISIRANJE I REMONTOVANJE COMMON RAIL SISTEMA ZA UBRIZGAVANJE DIZEL - GORIVA

 
 

COMMON RAIL sistem je najnovija, najnaprednija tehnologija ubrizgavanja dizel – goriva uz pomoć kompjutera. To je direktan sistem ubrizgavanja dizel – goriva pri čemu se gorivo pod visokim pritiskom (do 1800 bara) ubrizgava u cilindar, što rezultira boljim sagorijevanjem, manjom emisijom štetnih gasova i većom snagom motora.

Glavna prednost ovog sistema direktnog ubrizgavanja dizel – goriva sastoji se u njegovoj mogućnosti variranja pritiska i vremena ubrizgavanja u širokim granicama. To se postiže zahvaljujući tome što su stvaranje pritiska (u pumpi visokog pritiska) i ubrizgavanje goriva (injektori) medjusobno razdvojeni. Zasebna pumpa visokog pritiska, koja se može ugraditi na bilo kojem željenom mjestu na motoru, kontinuirano stvara pritisak, koji se održava u jednom razvodniku. Injektori svih cilindara su pomoću vodova (cijevi) paralelno povezani sa razvodnikom, takozvanim COMMON RAIL (“zajednički vod”). COMMON RAIL je u ovom slučaju “akumulator” visokog pritiska, tj. on ima zadatak da akumulira gorivo pod visokim pritiskom. Akumulatorska zapremina treba pri tome da priguši oscilacije pritiska, izazvane isporukom goriva i njegovim ubrizgavanjem.

Pritisak u razvodniku goriva ( “zajedničkom vodu”) zajedničkom za sve cilindre, održava se na približno konstantnoj vrijednosti i pri oduzimanju većih količina goriva. Na taj način se obezbijedjuje neprekidno da pritisak ubrizgavanja ostaje konstantan na injektorima svih cilindara pri njihovom otvaranju.
Ventil za regulaciju pritiska ima zadatak da u rail-u (“akumulatoru” visokog pritiska) održava pritisak u zavisnosti od režima rada motora. 
Senzor pritiska u rail-u mjeri aktuelni pritisak u rail-u sa potrebnom tačnošću u odgovarajućem kratkom vremenu i isporučuje naponski signal, koji odgovara trenutnom pritisku, upravljačkoj jedinici.
Ventil ograničenja pritiska vrši ograničenje pritiska u rail-u tako što on pri prevelikom opterećenju oslobadja otvor za isticanje.
Ograničavač protoka ima zadatak da spriječi malo vjerovatnu pojavu trajnog brizganja injektora.
Brizgaljka, koja se otvara električnim putem, uspostavlja početak ubrizgavanja, a količinom goriva i vremenskom tačkom ubrizgavanja upravlja se preko magnetnih ventila na brizgaljkama.
Injektor kao sklop zamjenjuje kombinaciju nosača brizgaljke i brizgaljke klasičnih mehaničkih sistema za ubrizgavanje dizel – goriva. Injektor obično ima sljedeće funkcionalne sklopove:

  1. brizgaljku ( diznu );
  2. hidraulični servo-sistem;
  3. elektromagnetni ventil.

COMMON RAIL SISTEM se primjenjuje za:
-      Putnička vozila ( od 3-cilindričnih motora snage 30 kw i obrtnog momenta od
100 Nm do 8-cilindričnih motora snage 180 kw i obrtnog momenta 560Nm );
-     Laka teretna vozila sa motorima snage do 30 kw po cilindru;
-     Teška teretna vozila, lokomotive i brodove snage do 200 kw po cilindru.
COMMON RAIL sistem je vrlo fleksibilan i može da prilagodi ubrizgavanje goriva motoru.
On je danas najzastupljeniji sistem ubrizgavanja dizel – goriva.

COMMON RAIL sistem ubrizgavanja goriva
 
Ispitni sto sa potrebnim uređajima za kontrolu i podešavanje COMMON RAIL sistema ubrizgavanja dizel-goriva

Untitled Document
Untitled Document
 

Copyright "BAJIĆ GBB" © 2011 - Powered and designed by WWW.WEBSAJTOVI.ORG
Brojac posjeta
WWW.GBB.CO.ME